DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3600.JPG Header01.jpg NIX18-banner.png Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png

Bar / Horeca

In het afgelopen seizoen hebben wij gemerkt dat er binnen de vereniging voor sommigen nog wat onduidelijkheid is over het meenemen van eigen eten en drinken en het organiseren van teamactiviteiten en team etentjes binnen en buiten de reguliere openingstijden van de clubhoreca.


De openingstijden gedurende het seizoen/competitieweken van de bar zijn als volgt:


Zaterdag van vroeg tot 20.00 uur

Zondag van vroeg tot 20.00 uur

Tijdens vakanties en in competitie-en trainingsvrije weken: gesloten


Het is niet toegestaan om eigen drank en etenswaren mee te nemen. Wanneer je als team buiten of tijdens reguliere openingstijden iets wil organiseren wat het sportpark, terras of het clubhuis betreft en je gebruik wilt maken van de horecafaciliteiten van de club, neem dan contact op via [email protected]


Per team of groep kunnen afspraken worden gemaakt voor teamlunches of diners tijdens de speeldagen in het weekend. Bij interesse kan onze horecamanager teamarrangementen met eventueel een buffet, bbq of een andere invulling van lunch of diner samenstellen. Overleg in ieder geval tijdig!


Voor meer informatie kun je contact opnemen met [email protected].


Het bestuur 


--------------------------------------------------------------------------------

MHC Soest

Bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld in de ALV van 29-10-2018

Naar model NOC-NSF

Naar model Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’

Samenstelling en redactie NOC*NSF
VNG

Vormgeving en opmaak Druk

Publicatienummer: NOC*NSF 521

NOC*NSF Postbus 302 6800 AH Arnhem Telefoon: 026-4834659 www.nocnsf.nl

 

Preambule

In overweging nemende dat:

·       sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;

·       in dit verband met "sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen

beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;

·       de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een

horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende

dranken worden verstrekt;

·       het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van

alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;

·       in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van MHC Soest het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging

 

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 

1. Alcoholhoudende dranken:

- Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
- Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

2.     Sociale Hygiëne:
- Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
- Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3. Leidinggevenden:
Het bestuur heeft een medewerker aangewezen als leidinggevende. Deze is tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staat als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Deze persoon geeft onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging dient u via een formulier (link naar nog te ontwikkelen formulier) door te geven aan uw gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
4. Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke

staat van dronkenschap.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of

onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

1.     Het bestuur van MHC Soest heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

2.     Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

 

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

1.     Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger ouder dan 18 jaar die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.

2.     Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

 

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

1.     Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;

2.     Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;

3.     Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

4.     Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

5.     Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob- afspraak’.

6.     Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;

7.     Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;

8.     Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;

9.     Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende

leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

1.     De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
maandag tot en met vrijdag van 17:00 uur tot 24:00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur.

2.     Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken: maandag tot en met vrijdag van 18:00 uur tot 24:00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur.

 

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

1. Barvrijwilligers zijn tenminste 16 jaar oud;
2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;

3.     Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;

4.     Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van

minderjarige verenigingsleden);

5.     Barvrijwilligers jonger dan 18 jaar oud schenken geen alcohol, ook niet als zij de instructie verantwoord

alcohol schenken hebben gevolgd en behaald.

 

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

 

Artikel 8 - Voorlichting

1.     Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.

2.     Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1.     Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

2.     Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

3.     Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

 

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

 

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

1.     De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.

2.     De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

3.     Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.

4.     Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

5.     Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.